Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning


Gecertificeerd door Centrum Klantervaring Zorg

Welkom bij Bosscher & De Witte cs. Bureaupresentatie Bosscher & De Witte Onze Adviseurs Producten en Diensten Netwerk van Bosscher & De Witte cs. Nuttige achtergrondinformatie Test uzelf met de quick-scans van Bosscher & De Witte cs. Contacteer Bosscher & De Witte


Opdrachtgevers van B&W voor de 2e keer in gesprek met
VWS over ZZP-proof worden en functiegericht werken

Op 10 december 2007 troffen voor de 2e keer een 4-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht, Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar en Wim v.d. Gevel-Alerimus, Katie Waling-Heemzicht\Hoeksche Waard) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Hans Broere-coördinator, Roland Beukers - beleidsmedewerker) die belast zijn met de ZZP invoering.

Onderwerp van bespreking: gezien de ZZP-financiering en de functiegerichte indicaties zullen zorgaanbieders hun bedrijfsprocessen hierop in moeten stellen\aan moeten passen. Activiteiten kunnen daarbij onderverdeeld worden in de navolgende 6 bedrijfsprocessen:

De 6 bedrijfsprocessen m.b.t. functiegericht werken & ZZP-proof worden

  1. zorgaanbod cq prestaties formuleren - wat kan de cliënt geboden worden
  2. ntakeproces herformuleren en herinrichten - ‘matchen’ van de indicatie van de cliënt aan zorgaanbod
  3. cliëntdossier herinrichten - zorgverlening aan de cliënt in termen van AWBZ-functies inrichten
  4. registratie van zorg - krijgt de cliënt wat met hem\haar is afgesproken, input voor herindicaties bepalen
  5. kostprijs - wat kost het zorgaanbod, wat wordt de cliënt ‘in rekening’ gebracht, passen binnen ZZP
  6. formatie - welke - kwantitatieve\kwalitatieve - formatie is nodig en mogelijk binnen zorgaanbod & ZZP

Werd op 19 juli 2007 getoond wat er in de afgelopen 3 jaar door de genoemde zorgaanbieders ontwikkeld en in gebruik is genomen. Op 10 december werd specifiek stilgestaan bij met name de eerste 2 bedrijfsprocessen.

Doel van de bespreking: VWS inzicht geven hoe het veld bezig is (geweest) met het functiegericht werken & ZZP-proof worden én reactie van de kant van VWS horen op de ontwikkelde instrumenten & proceskant-begeleiding.

Conclusie van Hans Broere (ZZP-coördinator VWS)

bedrijfsproces 1: alle aanwezige zorgaanbieders hebben hun zorgaanbod in - variërend van minimaal 9 tot maximaal 25 - arrangement mét en zónder VerBlijf omgezet. Opmerkelijk daarbij vond Hans Broere dat “men zich niet had laten verleiden om de 10 ZZP’s automatisch als 10 arrangementen te zien. Het staat iedere zorgaanbieder vrij om op basis van de 10 ZZP’s naar eigen inzicht arrangementen te ontwikkelen. Dit is juist ook het streven van VWS.”

bedrijfsproces 2: alle zorgaanbieders hebben hun intake-organisatie aangepast; intake-medewerkers matchen de functiegerichte indicatie aan een zorgarrangement en vullen zorgkaarten in. Deze zorgkaarten maken een vertaling van afgesproken handelingen met de cliënt en de hoeveelheid tijd die daarmee gepaard is, mogelijk. Op die manier kan bepaald worden of er qua tijd binnen de indicatie gebleven wordt. Volgens Hans Broere is dit waar het in de kern om gaat; “maak op een - in ieder geval voor de cliënt eenvoudige wijze - inzichtelijk wat je levert (arrangementen) en leg afspraken duidelijk en eenduidig vast (zorgkaarten)”.

Wel of niet uurtje factuurtje

Excpliciet werd nog stilgestaan bij de opmerking van staatssecretaris Bussemaker dat VWS niet pleit voor een ‘uurtje factuurtje’ mentaliteit. De aanwezige zorgaanbieders waren allen van mening dat voor een gezonde bedrijfsvoering wel dégelijk ‘gemeten’ moet worden wat geleverd wordt. En dat van daaruit een begrenzende relatie tussen geleverd zorgaanbod en ZZP-inkomsten gelegd moet worden! Hans Broere gaf aan het hier mee eens te zijn; “voor gezond ondernemerschap moet wel degelijk een link tussen geleverde uren zorg en ZZP inkomsten gelegd worden. De wijze en de frequentie waarop de aanbieders dat doen staat vrij. Voorkomen moet echter worden dat cliënt en zorgaanbieder zich gaan ‘blindstaren’ op alleen de uren, de kwaliteit van zorg moet men niet vergeten”.

Tenslotte; selectie ‘aan de poort’

Voor ‘bijzondere doelgroepen’ zijn in het huidige financieringsstelsel aparte tarieven. Binnen de ZZP-systematiek is dit - nog - niet het geval. Volgens de aanwezige zorgaanbieders gaat dit leiden tot het ‘buiten de poort’ houden van cliëntgroepen die qua benodigd zorgaanbod kwalitatief én kwantitatief onvoldoende geholpen kunnen worden binnen hun ZZP. Diverse - inmiddels doorgerekende - praktijkvoorbeelden werden gegeven.
Hans Broere meldde ten aanzien van dit punt dat “VWS inmiddels bezig is om op individueel cliëntniveau een regeling te ontwerpen die bij bijzondere zorgzwaarte éxtra uren bovenop de geïndiceerde ZZP mogelijk maakt. Deze regeling zal tesamen met de ZZP-financiering op 01-01-2009 ingaan. Dat instellingen daarnaast zich op specifieke cliëntgroepen willen richten en op andere niet, is wat VWS betreft niet verboden. Iedere zorgaanbieder staat het vanuit eigen bedrijfsvoering vrij om (deel)markten te bedienen die men wil”.

Volgende keer

Afgesproken werd elkaar in 2008 nog een aantal malen te ontmoeten om ook de andere bedrijfsprocessen en het gebruik in de praktijk door te nemen. Zo zal de volgende keer stilgestaan worden bij bedrijfsproces 3 en 5. Tevens zal dan door gediscussieerd worden over de vraag van Hans Broere of een ‘vouchersysteem’ meer voordelen biedt dan de huidige indicaties waarbij per ZZP ook nog eens functies en klassen genoemd zijn.

Dorcas Hulp Nederland Bosscher & De Witte sponsort het "Adopt a grannie"-project van Dorcas Hulp Nederland

Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning