Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning


Gecertificeerd door Centrum Klantervaring Zorg

Welkom bij Bosscher & De Witte cs. Bureaupresentatie Bosscher & De Witte Onze Adviseurs Producten en Diensten Netwerk van Bosscher & De Witte cs. Nuttige achtergrondinformatie Test uzelf met de quick-scans van Bosscher & De Witte cs. Contacteer Bosscher & De Witte


Opdrachtgevers van B&W voor de 3e keer in gesprek met
VWS over ZZP-proof worden en functiegericht werken

Op 27 maart 2008 troffen voor de 3e keer een 3-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht en Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Roland Beukers - beleidsmedewerker en Patrick Janssen, HHM) die belast zijn met de ZZP invoering.

Onderwerp van bespreking: Onderwerp van bespreking: gezien de ZZP-financiering en de functiegerichte indicaties zullen zorgaanbieders hun bedrijfsprocessen hierop in moeten stellen\aan moeten passen. Activiteiten kunnen daarbij onderverdeeld worden in de navolgende 6 bedrijfsprocessen: :

De 6 bedrijfsprocessen m.b.t. functiegericht werken & ZZP-proof worden

  1. zorgaanbod cq prestaties formuleren - wat kan de cliënt geboden worden
  2. intakeproces herformuleren en herinrichten - ‘matchen’ van de indicatie van de cliënt aan zorgaanbod
  3. cliëntdossier herinrichten - zorgverlening aan de cliënt in termen van AWBZ-functies inrichten
  4. registratie van zorg - krijgt de cliënt wat met hem\haar is afgesproken, input voor herindicaties bepalen
  5. kostprijs - wat kost het zorgaanbod, wat wordt de cliënt ‘in rekening’ gebracht, passen binnen ZZP
  6. formatie - welke - kwantitatieve\kwalitatieve - formatie is nodig en mogelijk binnen zorgaanbod & ZZP

Werd op 10 december 2007 specifiek stilgestaan bij met name de eerste 2 bedrijfsprocessen die de aanwezige zorgaanbieders in gebruik hebben genomen. Op 27 maart jl. waren bedrijfsproces 3 (cliëntdossier) en 5 (kostprijs) aan de orde. Ook kwamen diverse gebruikers-‘vastlopers’ aan de orde.

Doel van de bespreking: VWS inzicht geven hoe het veld bezig is (geweest) met het functiegericht werken & ZZP-proof worden én reactie van de kant van VWS horen op de ontwikkelde instrumenten & proceskant-begeleiding.

Conclusie van Roland Beukers (ZZP-beleidsmedewerker VWS)

bedrijfsproces 3: alle aanwezige zorgaanbieders hebben hun cliëntdossier functiegericht\ZZP-proof gemaakt door met zorgkaarten te gaan werken. De éne zorgaanbieder heeft daarbij gekozen voor een ‘samenvattende zorgkaart’ waarop álle AWBZ-zorgfuncties samengevat voorkomen. De andere zorgaanbieder heeft er voor gekozen om pér AWBZ-zorgfunctie een zorgkaart te maken.

Een zorgkaart is een - dubbelzijdig - A-4 waarop minimaal alle handelingen die onder een bepaalde - combinatie van - zorgfunctie(s) thuishoren volgens het VEKTIS systeem, geordend zijn opgenomen.

Op de zorgkaart worden niet alleen de door de cliënt benodigde\gewenste handeling(en) genoteerd, maar onder andere ook de dagen waarop deze geleverd moet worden inclusief het daarmee gepaard gaande tijdbeslag. Op die manier vormen zorgkaarten dé sleutel om een ‘link’ te leggen tussen indicatie-tijd en met de cliënt afgesproken tijd. Tevens vormen zorgkaarten hét instrument om de zorg aan de cliënt te registreren en verantwoorden.

Roland Beukers constateerde dat zorgkaarten niet alleen een onmisbare ‘schakel’ in het functiegericht werken zijn, maar tevens de medewerkers op de werkvloer ‘verplichten’ om een “omgekeerde dynamiek in het werken toe te passen”. Immers, zorgkaarten dwingen tot overleg met de cliënt (dan wel diens vertegenwoordiger) en zetten daarmee de cliënt centraal. Dit past mooi in het streven van VWS om ook een ‘cultuurslag’ te maken in de zorgsector. Vragen die ieder voor zich nog moet beantwoorden zijn wel “hoe laat je een ‘belletje rinkelen’ als er meer zorg nodig is dan de indicatie biedt” en “hoe zorg je ervoor dat zorgkaarten een geborgde onderbouwing van geléverde zorg zijn”. Hier kunnen soft-hardware combinaties en aftekenlijsten een goede rol vervullen.

bedrijfsproces 2: inmiddels hebben de meeste aanwezige zorgaanbieders hun eerste kostprijsberekeningen afgerond. Daarbij is gebruik gemaakt van in dit geval onmisbare software voor het rekenwerk, die volledig afgestemd is op de Nza-berekeningssystematiek. Bovendien zijn tijdens het vullen van de software diverse ‘knoppen’ toegevoegd die het berekenen van alternatieve scenario’s mogelijk maken.

Nu voor het ‘eerst’ een transparante link tussen zorgzwaarte - inkomsten - kostprijzen gemaakt is, hebben de aanwezige zorgaanbieders dit gebruikt om beleidsmatige keuzes te maken die voorheen niet gemaakt werden of konden worden. Vooral op het vlak van de ‘overhead’ versus ‘handen-aan-het bed (lees: handen die de AWBZ-zorgfuncties leveren)’ ontstaat nu een geheel nieuwe dynamiek. Ook bieden kostprijsberekeningen een nieuw inzicht in de verhoudingen tussen locaties en bedrijfsonderdelen binnen één en dezelfde stichting. Waarbij meestal direct de vraag naar voren komt of de stichting met één gezamenlijke of met een naar locatie gedifferentieerde kostprijs gaat werken.

Roland Beukers toonde zich verheugd over de nieuwe inzichten die zo ontstaan. “Het nieuwe ZZP-stelsel lijdt zo automatisch tot beheersmatige prikkels op financieel vlak, het vraagstuk van werkdruk (formatie versus ZZP-inkomsten) en behagen van de cliënt. En dat nog wel zónder dat daar regelgeving aan te pas hoeft te komen. Bovendien is dit een kant van het ondernemerschap die VWS hoopte door het ZZP-stelsel te stimuleren”.

Openstaande vragen

Diverse aanwezigen gaven aan dat er - in toenemende mate - vragen ‘open staan’ die in verband met een goede bedrijfsmatige voorbereiding op de start van de ZZP-financiering in 2009 wel beginnen te dringen. Er is immers in veel gevallen een lange(re) doorlooptijd nodig om bedrijfsmatig bij te sturen in zorgprocessen, formatie, financiën, vastgoedstrategie, enzovoorts. Voorbeelden van openstaande vragen zijn: discussie scheiden wonen en zorg versus het al dan niet opnemen van de kapitaalslasten in de ZZP-tarieven, bijzondere tarieven (opslag) voor bijzondere en of extreme zorgzwaarte, selectie aan de poort, AZR 3.0..

Roland Beukers (h)erkende de problematiek van de openstaande vragen en gaf aan dat zorgaanbieders zich hier niet - al te - druk over hoeven te maken. “VWS zal in algemene zin de ‘regel’ toepassen dat naarmate een antwoord op een bepaalde vraag láter bekend is in het jaar 2008, het - verplichtende - effect in 2009 ook minder zal zijn”.

AZR en van indicatie afwijkende leveringsberichten

Diverse cases van ‘vastlopers’ tussen zorgaanbieders en CIZ kwamen aan de orde. Meest in het oog springend vraagstuk ditmaal betreft het minder zorg dan volgens indicatie willen leveren terwijl het CIZ weigert om de indicatie aan te passen. Volgens Roland Beukers is er in dit geval maar één juiste weg om te bewandelen: “meld in de AZR bij Melding Aanvang Zorg of bij MUTatie zorg de met de cliënt overeengekomen lagere inzet en laat het zorgkantoor in de regio maar constateren dat er een ‘verschil’ ontstaat. Oftewel, je kunt en mag in de AZR ánders terugmelden!”. Dezelfde handelwijze kan volgens Roland Beukers mutatis mutandis ook bij stevig onderbouwde behoefte - bijvoorbeeld d.m.v. zorgkaarten - aan meerzorg gehanteerd worden; “dit soort berichten horen we als VWS graag, want die geven ons handvatten om in - zonodig - corrigerend overleg met bij het ZZP betrokken partijen te treden zoals het CIZ, CVZ, ZN en de NZa”.

Vertaaltabel-problematiek

Geconstateerd wordt door zorgaanbieders en VWS dat de zogenaamde ‘vertaaltabel’ nuttig is geweest in de periode waarin van ‘indicaties in klassen’ werd overgeschakeld naar ‘indicaties in ZZP’s’. De vertaaltabel gaat nu echter steeds meer remmend werken daar waar CIZ- en Zorgkantoor-medewerkers zich in de praktijk ál te rigide aan de vertaaltabel blijken te houden, daar waar VWS op het standpunt staat dat de vertaaltabel nu hooguit de rol van ‘globale uren aanduiding’ zou moeten vervullen en eigenlijk helemaal naar de achtergrond moet verdwijnen. Een en ander zal in de AZR 3.0 ook zo geregeld worden. Tot die tijd zal VWS haar de betrokken ZZP-partijen op het losjes hanteren van de vertaaltabel wijzen. Roland Beukers adviseert de aanwezige zorgaanbieders om “ook in overleg met hun zorgkantoor en op basis van kostprijs-berekening duidelijk te maken wat er geleverd kan worden voor een bepaald ZZP-tarief en op basis hiervan afspraken te maken”.

Volgende keer

De volgende bijeenkomst zal staan in het teken van de bedrijfsprocessen 4 en 6. Gezien het toenemende belang van berekeningen ter voorbereiding op 2009 zal dan ook een vertegenwoordiger van de NZa aanwezig zijn.

Oproep

Roland Beukers riep namens VWS op om toch vooral ‘vastlopers in de praktijk’ aan VWS of HHM te melden; “dit jaar plegen we nog continue ‘onderhoud’ aan het aanstaande ZZP stelsel, hoe meer cases we binnen krijgen die aangeven dat en wáár we in de praktijk nog moeten bijschaven, hoe beter we die rol kunnen vervullen”. Bosscher & De Witte zegde toe al haar 350 relaties op te roepen om gegevens toe te mailen aan haar e-mail-adres en zal deze vervolgens gebundeld doorzenden aan VWS & HHM.

Dorcas Hulp Nederland Bosscher & De Witte sponsort het "Adopt a grannie"-project van Dorcas Hulp Nederland

Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning