Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning


Gecertificeerd door Centrum Klantervaring Zorg

Welkom bij Bosscher & De Witte cs. Bureaupresentatie Bosscher & De Witte Onze Adviseurs Producten en Diensten Netwerk van Bosscher & De Witte cs. Nuttige achtergrondinformatie Test uzelf met de quick-scans van Bosscher & De Witte cs. Contacteer Bosscher & De Witte


Opdrachtgevers van B&W voor de 4e keer in gesprek met
VWS over ZZP-proof worden en functiegericht werken

Op 06 juni 2008 troffen voor de 4e keer een 3-tal relaties (Ton Ehlen-Proteion\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht en Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Hans Broere-coördinator, Roland Beukers - beleidsmedewerker) die belast zijn met de ZZP invoering.

Onderwerp van bespreking: gezien de ZZP-financiering en de functiegerichte indicaties zullen zorgaanbieders hun bedrijfsprocessen hierop in moeten stellen\aan moeten passen. Activiteiten kunnen daarbij onderverdeeld worden in de navolgende 6 bedrijfsprocessen:

De 6 bedrijfsprocessen m.b.t. functiegericht werken & ZZP-proof worden

  1. zorgaanbod cq prestaties formuleren - wat kan de cliënt geboden worden
  2. intakeproces herformuleren en herinrichten - ‘matchen’ van de indicatie van de cliënt aan zorgaanbod
  3. cliëntdossier herinrichten - zorgverlening aan de cliënt in termen van AWBZ-functies inrichten
  4. registratie van zorg - krijgt de cliënt wat met hem\haar is afgesproken, input voor herindicaties bepalen
  5. kostprijs - wat kost het zorgaanbod, wat wordt de cliënt ‘in rekening’ gebracht, passen binnen ZZP
  6. formatie - welke - kwantitatieve\kwalitatieve - formatie is nodig en mogelijk binnen zorgaanbod & ZZP

Werden in de afgelopen gesprekken de bedrijfsprocessen 1, 2, 3, 4 en 5 besproken. Op 06 juli jl. kwam nogmaals bedrijfsproces 5 (kostprijs) gecombineerd met bedrijfsproces 6 (formatie) aan de orde. Ook kwamen diverse gebruikers-‘vastlopers’ aan de orde.

Doel van de bespreking

VWS inzicht geven hoe het veld bezig is (geweest) met het functiegericht werken & ZZP-proof worden én reactie van de kant van VWS horen op de ontwikkelde instrumenten & proceskant-begeleiding.

Wat hoopt VWS in de kern te bereiken met de ZZP-systematiek

Nogmaals werd door Hans Broere benadrukt dat de ZZP-omschrijvingen en de vertaaltabel géén nieuwe ‘norm’ moeten worden, maar moeten worden gezien als advies-hoe-het-ook-kan.

“Een rigide toepassing van de ZZP (profielen) of de vertaaltabel of de NZa-berekeningssystematiek zou tot het blijven gebruiken van de ‘oude’ systematiek leiden. Immers, de cliënt zou dan van het éne (huidige) aanbodgerichte in het andere aanbodgerichte stelsel terecht komen.”

Vandaar wederom het dringende advies dat:
“een zorgaanbieder zal - gezien de kostprijs van zijn organisatie en op maat van te onderscheiden cliëntgroepen die hij momenteel bedient en\of in de toekomst wil bedienen - tot pakketten op maat moeten komen”.

Het is dan vervolgens zaak om als zorgaanbieder jouw zorgkantoor inzicht te geven in de arrangementen die je als organisatie kunt bieden en dat cliënten en inspectie met de inhoud (kwantitatief en kwalitatief) tevreden zijn. De inkoop van het zorgkantoor zal dan ook niet via de ‘vertaaltabel-uren’ moeten lopen, maar op de hiervoor geschetste basis gericht zijn. Alle aanwezigen gaven aan dat om het voorgaande te bereiken er bij diverse partijen - o.a. C.I.Z., Z.N., zorgkantoren, NZa - er nogal wat ‘zendings-werk’ verricht moet worden.

Over de ‘term’ ZZP

De term ZorgZwaartePakket blijkt verwarrend en beperkend te werken. Verwarrend voor die organisaties die als ondernemer willen werken (en dus eigen aanbod willen formuleren naar de cliënt). Beperkend omdat cliënten\relaties hier allerlei rechten aan menen te moeten\mogen ontlenen.
De suggestie werd dan ook gedaan om de term ZZP te vervangen door een term die meer recht doet aan de status van wat bedoeld wordt; namelijk een tarief waartegenover zorgleverantie moet staan die in overeenstemming moet zijn met de mogelijkheden van de zorgaanbieder en de wensen van de cliënt.

Dus praat voortaan bijvoorbeeld over: ZorgZwaarteTarieven (ZZT). Deze term voorkomt meteen ook de verwisseling met de alom bekende term: Zelfstandige Zonder Personeel.

Hans Broere gaf aan dat de term ZZP i.e.g. nog in 2008 blijft. “We kunnen het op dit moment niet maken om bij alle wijzigingen die als spelen in het veld deze inmiddels ingeburgerde term op dit moment te wijzigen. Wel zal VWS in haar uitingen blijven communiceren dat de ZZP’s een ‘onderbouwing van een tarief’ zijn en dat je als zorgaanbieder daarbinnen zelf kunt, mag en eigenlijk ook moet bouwen.”

Over verschillen in kostprijzen tussen zorgaanbieders onderling

Uit kostprijsberekeningen van de aanwezige en andere zorgaanbieders blijkt dat het verschil in kostprijs tussen de éne en de andere zorgaanbieder op kan lopen tot wel 40%. Uitgedrukt in zorgtijd voor een cliënt gaat het dan om al gauw 2,5 uur per week méér of minder die een cliënt met een bepaalde ZZP bij de éne of andere zorgaanbieder kan krijgen! Grootste verschil-maker blijkt de factor ‘overhead’ te zijn.

Hans Broere en Roland Beukers gaven aan dat 40% wel veel verschil is. VWS zal echter géén normen voor ‘al dan niet toegestane hoeveelheid overhead’ of ‘minimaal aanwezige formatie die gezien de ZZP-populatie aanwezig zou moeten zijn’, gaan stellen: “we gaan er van uit dat zorgaanbieders het beste met hun cliënten voor hebben. De ZZP’s zijn géén nieuwe norm, maar bedoeld als een simpel systeem met zo weinig mogelijk regels. De éne organisatie kan dus blijkbaar méér of andere dingen doen dan de andere. Maar dat is in het huidige financieringsstelsel niet anders. Het mooie is nu dat we dit soort verschillen wel zichtbaar krijgen. En dat biedt de - nieuwe - mogelijkheid om verbanden te leggen die we tot op heden niet legden of konden leggen. VWS hanteert als basis-visie in het nieuwe stelsel dat zorgaanbieders zélf verantwoordelijk zijn en niet meer regelend optreedt. Zorgaanbieders worden dan ook meer en meer risico-dragend. Daarbij is het juist voor zorgaanbieders zélf wél interessant om interne normen voor productiviteit, overhead e.d. te stellen.”
“Overigens is overhead niet persé ‘slecht’. Ook deze medewerkers zorgen immers voor onderdelen van het totale beleven van zorg- en dienstverlening bij een zorgaanbieder.”

Over de ‘vertaaltabel-uren’ en de uren op de indicatie;
- wat laat je een cliënt ‘zien’?

De tijd van een AWBZ-functie leverende medewerker is opgesplitst in: 1 - cliëntgebonden tijd, 2 - indirect cliëntgebonden tijd, 3 - niet cliëntgebonden tijd. Daarboven op worden nog kosten en tijd gemaakt voor de verblijfsfunctie, facilitaire zaken en overhead. Wat zijn nu de uren die je je cliënt laat ‘zien’ c.q. met hem\haar afspreekt? Mede in het licht van de vertaaltabel en de daarop gebaseerd ‘cliëntengids’ waarin staat op hoeveel uur zorg een cliënt gezien zijn\haar ZZP ‘recht’ heeft? Ook de ZZP-indicaties laten veelal nog de AWBZ-functies inlcusief uren (klassen) zien. Volgens de aanwezige zorgaanbieders zou VWS er voor moeten zorgen dat ‘uren’ overal vanaf gaan en de cliënt alleen een bedrag te zien krijgt wat de betreffende zorgaanbieder in zorg- en dienstverlening om moet zetten. Bijkomend voordeel is dat dan ook aan een stukje kostenbewustzijn bij cliënten en hun relaties gewerkt wordt.

Hans Broere reageert enthousiast op het voorstel: “deze richting zouden we inderdaad graag op willen gaan. Het moment waarop dit gaat gebeuren is echter nog niet bekend. Uiterlijk eind 2008 zullen de uren niet meer op de indicatie staan. Dat is dus als een stap in die richting.”

Over de zorgkloof en de NZa tarieven

Blijkens diverse kostprijsberekeningen blijkt in grote lijnen dat met de bestaande formatie – even geheel los gezien van de kostprijs en productiviteits-elementen – zorg-aanbieders nèt aan de minimale hoeveelheid personeel in huis hebben om de aan de cliënt toegezegde vertaaltabel-uren van de óndergrens van de vertaaltabel-bandbreedte waar te maken.
De waarde van de vertaaltabel in praktische uitwerkingen is niet meer uit te leggen aan een cliënt. Het verder rondrekenen zal dit alleen nog maar versterken. De zorgzwaartefinanciering lijdt zodoende slechts tot herverdeling maar niet tot zorg-op-maat!
Het spanningsveld tussen kostprijs enerzijds en vertaaltabel anderzijds wordt mede veroorzaakt door de hoogte van de tarieven en de manier waarop deze berekend zijn. Los van het feit dat de berekeningswijze van de Nza op diverse punten niet geheel klopt en op andere punten voor - corrigerende - discussie vatbaar is, is de combinatie van tarieven en vertaaltabel dus een praktische onmogelijkheid.
Ook hier kan de oplossing eenvoudig zijn. Immers als er géén uren meer in de cliëntengids en de indicatie staan, dan kan het vrije spel tussen zorgaanbieder en cliënt weer beter tot zijn recht komen. Het enige probleem wat dán nog rest is het kwijtraken van de grip op de zogenaamde zorgkloof. Onder zorgkloof verstaan we dat de hoeveelheid financiële middelen in de zorgsector onvoldoende is voor de objectief benodigde hoeveelheid uren zorg en dienstverlening gezien de zorgzwaarte van de cliënten.

Hans Broere toont zich wederom enthousiast over deze oplossing: “bij een vorig punt hadden we ook al geconcludeerd dat de vertaaltabel een ‘verlammend effect’ heeft. Datzelfde geldt voor het je blindstaren op de NZa-tarieven dan wel de berekeningswijze die zij hebben toegepast. Ook hier zou je de berekeningswijze meer moeten zien als een soort toetssteen voor je eigen organisatie, dan als een nieuwe norm.”
“En over de zorgkloof kan ik kort zijn: mensen met een PGB hebben mínder geld te besteden en zijn tóch tevredener dan cliënten met een ZZP-budget wat bij gelijke zorgzwaarte áltijd hoger is. Natuurlijk zullen we als overheid op ‘de achtergrond’ altijd een vorm van berekening tussen zorgzwaarte - objectief benodigde hoeveelheid en kwaliteit van zorg - tarieven moeten behouden. Want anders zouden de ZZP’s inderdaad alleen maar een nieuwe manier van geld verdelen zijn. Vooralsnog leggen we die ‘link’ in 2008 nog niet. Het rondrekenen wat we nu doen is alléén gebaseerd op het huidige beschikbare budget. Het ophogen van de budgetten voor de sectoren V&V, VG\LG en GGZ op basis van zorgzwaarte in heel Nederland zal dan ook pas ná 2008 een plekje krijgen. Goede suggesties hiertoe zijn welkom.”

Over de kapitaalslasten

Bij het invullen van het KostPrijsInstrument en de ZZP-calculator blijkt al snel dat o.a. ‘kapitaalslasten’ per zorgaanbieder veel meer dan de ‘gedachte\gemeten’ 10-12% bedragen en dus voor stevige kostprijs- (en ook urenleverantie) verschillen te zorgen. Hoe dienen zorgaanbieders met van het ‘gemiddelde‘ ‘afwijkende’ kapitaalslasten om te gaan? Veelal zijn dit nieuwe - en dus aantrekkelijker, gewilder en kwalitatief beter op de zorg van heden te dage ingestelde – gebouwen, dan wel ‘kleinschalige units’. Die willen we toch niet kwijt c.q. waar zit de ‘prikkel’ voor nieuwe\beter geoutilleerde gebouwen in de ZZP-systematiek? En hoe speelt de nog voortgaande discussie over het “scheiden van wonen en zorg hier op in?”

Hans Broere geeft aan dat VWS besloten heeft om de kapitaalslasten op z’n vroegst in 2011 in de ZZP’s op te nemen. Dit om te voorkomen dat er een te grote stapeling van effecten optreedt in 2009. Vooruitlopend hierop zal in 2009 al wel het bouwregime afgeschaft worden.
In het denken over het opnemen van de kapitaalslasten in de ZZP’s houden we nadrukkelijk rekening met de - duurdere - kleinschalige woonvormen. Ook wordt bekeken of er wellicht per ZZP een andere berekening voor de kapitaalslasten moet zijn; er is immers een relatie tussen de zorgzwaarte en de gevolgen die dat heeft voor de gebouwde omgeving.

Gezien het voorgaande doen de aanwezige zorgaanbieders doen de suggestie om ook ná 2011 de kapitaalslasten niet in de ZZP-tarieven op te nemen (volledig scheiden van wonen en zorg derhalve). Hans Broere geeft aan dat VWS over deze suggestie zal nadenken.

Over ‘selectie aan de voordeur’

Zorgaanbieders – maar ook cliënten en hun relaties - willen hun cliënten het liefst zo lang mogelijk op dezelfde locatie de zorg bieden die nodig is. Dit botst momenteel met de productie-afspraken terwijl cliënten zich met diverse ZZP’s aan de poort melden én met de situatie waarin een cliënt na verloop van tijd ‘zwaarder’ in zorg wordt. Gebleken is voorts dat het zorgkantoor in de regio niet toestaat dat je ZZP’s ‘los’ van de afgesproken capaciteiten met het zorgkantoor in zorg neemt. Dit gaat in concreto leiden tot selectie aan de poort o.b.v. ZZP’s en geeft wellicht héél onwenselijke gevolgen voor wachtende cliënten. Dan wel, wat moet je doen als je cliëntenbestand qua zorgzwaarte en op basis van herindicaties ‘verzwaart’ (cliënten ontslaan?). Kortom, hoe moeten zorgaanbieders hier gezien hun ZZP-inkomsten en ‘uren-uitgaven’(kostprijs) mee omgaan?
Een werkbare oplossing zou kunnen zijn als je ‘achter de voordeur’ van de organisatie alle ZZP-inkomsten als één budget mag zien waaruit je het zorgaanbod naar al je cliënten vormgeeft. Of is ‘vermengen’ niet toegestaan?

Hans Broere geeft aan dat de ‘geest’ van de nieuwe financieringswijze is dat je stuurt op het totaal. Achter de voordeur van je organisatie alle inkomsten ‘vermengen’ mag dus. Als alle cliënten maar tevreden zijn met de hoeveelheid en soort zorg die zij op basis van hun indicatie krijgen! Dit aspect van het nieuwe financieringsstelsel zal VWS nog wel met Zorgverzekeraars Nederland doornemen.

Openstaande vragen

Diverse aanwezigen gaven aan dat er - in toenemende mate - vragen ‘open staan’ die in verband met een goede bedrijfsmatige voorbereiding op de start van de ZZP-financiering in 2009 wel beginnen te dringen. Er is immers in veel gevallen een lange(re) doorlooptijd nodig om bedrijfsmatig bij te sturen in zorgprocessen, formatie, financiën, vastgoedstrategie, enzovoorts. Voorbeelden van openstaande vragen zijn: discussie scheiden wonen en zorg, bijzondere tarieven (opslag) voor bijzondere en of extreme zorgzwaarte, selectie aan de poort, AZR 3.0..
Roland Beukers (h)erkent de problematiek van de openstaande vragen en geeft aan dat zorgaanbieders zich hier niet - al te - druk over hoeven te maken. “VWS zal in algemene zin de ‘regel’ toepassen dat naarmate een antwoord op een bepaalde vraag láter bekend is in het jaar 2008, het - verplichtende - effect in 2009 ook minder zal zijn”.

Volgende keer

De volgende bijeenkomst zal staan in het teken van ‘nog openstaande - last minute - vragen m.b.t. 1 januari 2009' en ‘de verevening van budgetten in het ZZP-tijdperk. Ook zal gekeken worden naar een manier om zorgzwaarte op landelijk niveau objectief te koppelen aan de toe- of afname van het budget voor de sectoren V&V, VG\LG en GGZ. Tenslotte zal gesproken worden over het verder vormgeven van het idee om een VWS-ZZP-markt aan het einde van 2008 te houden.

Brief aan staatssecretaris Bussemaker

Aan het einde van deze bijeenkomst wordt besloten om de in de afgelopen bijeenkomsten besproken standpunten en visies in een brief aan staatssecretaris Bussemaker toe te zenden. “Het zou goed zijn als vanuit het veld deze signalen doorklinken”, zo stelt Hans Broere. “De deelnemende zorgaanbieders aan dit overleg laten immers zien hoe het wel degelijk mogelijk is om succesvol én op tijd in te spelen op alle nieuwigheden. En dat geluid missen we nogal eens.”

Dorcas Hulp Nederland Bosscher & De Witte sponsort het "Adopt a grannie"-project van Dorcas Hulp Nederland

Bosscher & De Witte  - Als uw zorg vraagt om ondersteuning