Bosscher & De Witte - Als uw zorg vraagt om ondersteuning


Gecertificeerd door Centrum Klantervaring Zorg

Welkom bij Bosscher & De Witte cs. Bureaupresentatie Bosscher & De Witte Onze Adviseurs Producten en Diensten Netwerk van Bosscher & De Witte cs. Nuttige achtergrondinformatie Test uzelf met de quick-scans van Bosscher & De Witte cs. Contacteer Bosscher & De Witte


Opdrachtgevers van B&W voor de 4e keer in gesprek met
VWS over ZZP-proof worden en functiegericht werken

Op 03 oktober 2008 troffen voor de 5e keer een aantal relaties (Wim v.d. Gevel-Alerimus\Horn, Henk Verheesen & Harry Heykens-Vivre\Maastricht en Henk de Wit-Kooimeer & Nieuwpoort\Alkmaar) van Bosscher & De Witte c.s. vertegenwoordigers van VWS (Roland Beukers - beleidsmedewerker en Patrick Janssen, HHM) die belast zijn met de ZZP invoering.

In het navolgend verslag is o.a. ook geput uit de ‘beleidsbrief’ die namens - relaties van - Bosscher & De Witte aan de Staatssecretaris verzonden is.


Onderwerp van bespreking: gezien de ZZP-financiering en de functiegerichte indicaties zullen zorgaanbieders hun bedrijfsprocessen hierop in moeten stellen\aan moeten passen. Activiteiten kunnen daarbij onderverdeeld worden in de navolgende 6 bedrijfsprocessen:

De 6 bedrijfsprocessen m.b.t. functiegericht werken & ZZP-proof worden

 1. zorgaanbod cq prestaties formuleren - wat kan de cliënt geboden worden
 2. intakeproces herformuleren en herinrichten - ‘matchen’ van de indicatie van de cliënt aan zorgaanbod
 3. cliëntdossier herinrichten - zorgverlening aan de cliënt in termen van AWBZ-functies inrichten
 4. registratie van zorg - krijgt de cliënt wat met hem\haar is afgesproken, input voor herindicaties bepalen
 5. kostprijs - wat kost het zorgaanbod, wat wordt de cliënt ‘in rekening’ gebracht, passen binnen ZZP
 6. formatie - welke - kwantitatieve\kwalitatieve - formatie is nodig en mogelijk binnen zorgaanbod & ZZP

Werden in de afgelopen gesprekken alle besproken, op deze laatste bespreking in het jaar 2008 werd “de rekening opgemaakt” van de gedane voorbereidingen en werden de “laatste losse eindjes” besproken.

Doel van de bespreking

VWS inzicht geven hoe het veld bezig is (geweest) met het functiegericht werken & ZZP-proof worden én reactie van de kant van VWS horen op de ontwikkelde instrumenten & proceskant-begeleiding.

Hobbels in de voorbereidingen bij zorgaanbieders

Zorgaanbieders die op tijd gestart zijn met de voorbereidingen om ZZP-proof te worden, komen ondanks alle inzet toch nog onverwacht ‘venijn’ in de staart tegen. Zo deden zich bijvoorbeeld situaties voor waarin:

 • de interne trekker van het zzp-traject ergens anders is gaan werken en vervolgens het traject stilvalt
 • berekeningen duidelijk maken dat er personele consequenties zijn - veel voorkomend: meer handen aan het bed nodig, minder handen in de overhead - maar de Raad van Bestuur hier niet aan wil beginnen omdat men vast wil blijven houden aan de historische formatie-opbouw (“het ging toch altijd goed”)

Verder valt te constateren dat het percentage niet-zzp-voorbereide-zorgaanbieders blijft ‘hangen’ op plusminus 50%. Daarbij voelt deze 50% zich niet zelden ‘gedekt’ door de brief van 22 september van de staatssecretaris over het invoeringstraject in 2009; gesteld wordt dan “er verandert volgend jaar toch nog maar weinig”.

Wel zijn zorgaanbieders zich nu aan het beraden (….) op de vraag hoe ze zich gaan voorbereiden op de ZZP-financiering en al datgene wat daarmee samenhangt. Daarbij wordt 01-01-2009 (nog) niet echt als een ‘deadline’ gezien, omdat:

 • “er toch wel een meerdere jaren durend een overgangsregime zal komen” (hetgeen slechts in beperkte zin zo zal zijn)
 • “anderen in ‘mijn’ regio ook nog niet bezig zijn” (............?.........)
 • “er toch nog rondgerekend wordt, dus je weet toch nog niet waar je aan toe bent” (dat je niet éxact weet waar je aan toe bent klopt, maar de tendens van meer of minder en het je daarop voorbereiden mis je dan ook volledig)
 • “het tot op heden (financieel) altijd goed ging en de prospects dat ook aangeven” (.........?........)
 • “cliënten toch geen andere kant op kunnen (er zijn wachtlijsten en deze zullen blijven)” (hoezo, klantgericht werken en martkwerking??)

Al met al blijft VWS in reactie op de voorgaande - toch wel verontrustende cijfers en uitspraken - van mening dat er géén verplichtingen om aan een bepaalde ‘minimum-eis’ te voldoen, komt. “Het is én blijft om ondernemerschap gaan”; zo stelt Hans Broere ook deze keer weer.

Bonus\malus voor ZZP-proof zorgaanbieders

Inhakend op het nog-niet-ZZP-proof zijn van veel zorgaanbieders, wordt de vraag gesteld of VWS wellicht met een bonus\malus voor wél ZZP-proof-organisaties kan gaan - laten - werken. De Nza zou bijvoorbeeld met een iets hogere ZZP-vergoeding kunnen gaan werken. Het zorgkantoor zou in haar ‘rating’ éxtra punten kunnen geven zodat daarmee eerder de A-status bereikt wordt.

Hans Broere antwoord ook op deze suggestie met een resoluut ‘nee’; “het is politiek niet haalbaar om af te stappen van het principe van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders. Daarbij komt nog dat dit wéér een administratieve verzwaring zou betekenen. Ook daar is politiek grote weerstand tegen”.

De suggestie wordt vervolgens gedaan om in dit kader de cliënt meer prikkels aan zorgaanbieders te kunnen laten afgeven. Zo zou bijvoorbeeld de cliëntentenraad een bepaalde éxtra rol bij het inzetten van de ZZP-gelden kunnen krijgen. Ook kan gedacht worden aan het mogelijke maken van een PGB voor cliënten met een V(er)B(lijfs)-indicatie. Wanneer cliënten het geld zélf in handen hebben zullen zorgaanbieders veel eerder vanuit de ‘markt’ gedwongen worden om ZZP-proof te worden, zo is de stelling. Hans Broere zit in deze voorstellen wél goede mogelijkheden en geeft aan dit in het overleg met de Staatssecretaris aan de orde te stellen. “Overigens”; zo stelt hij; “op het moment dat de ZZP-financiering écht werkt - en een zorgaanbieder dus écht de inkomsten op basis van ZZP’s binnen ziet komen - dan zal dit op zich al een prikkel om ZZP-gericht te gaan werken zijn”.

Over de ‘term’ ZZP

De term ZorgZwaartePakket blijkt verwarrend en beperkend te werken. Verwarrend voor die organisaties die als ondernemer willen werken (en dus eigen aanbod willen formuleren naar de cliënt). Beperkend omdat cliënten\relaties hier allerlei rechten aan menen te moeten\mogen ontlenen.

De suggestie werd dan ook gedaan om de term ZZP te vervangen door een term die meer recht doet aan de status van wat bedoeld wordt; namelijk een tarief waartegenover zorgleverantie moet staan die in overeenstemming moet zijn met de mogelijkheden van de zorgaanbieder en de wensen van de cliënt. Dus praat voortaan bijvoorbeeld over: ZorgZwaarteTarieven (ZZT). Deze term voorkomt meteen ook de verwisseling met de alom bekende term: Zelfstandige Zonder Personeel.

Hans Broere gaf aan dat de term ZZP i.e.g. nog in 2008 blijft. “We kunnen het op dit moment niet maken om bij alle wijzigingen die als spelen in het veld deze inmiddels ingeburgerde term op dit moment te wijzigen. Wel zal VWS in haar uitingen blijven communiceren dat de ZZP’s een ‘onderbouwing van een tarief’ zijn en dat je als zorgaanbieder daarbinnen zelf kunt, mag en eigenlijk ook moet bouwen.”

“VWS staat er wel voor open om de term ZZP in de nabije toekomst te wijzigen. Zo wordt in interne stukken nu al over EZP’s gesproken; daarmee doelend op de Externe Zorgzwaarte Pakketten die er waarschijnlijk in 2010 gaan komen. Alsdan zou tegelijkertijd de term ZZP wellicht in de term IZP (Interne Zorgzwaarte Pakketten) omgezet kunnen worden.”

Over ZZP’s en klassen op de indicatie

In de antwoordbrief namens de Staatssecretaris kunnen we o.a. lezen dat de functies & uren van de indicatie af gaan en dat er alléén nog een ZZP nummer (evt. inclusief geldbedrag) vermeld zal worden. De invoeringsdatum van dit punt is nog niet bekend, maar heeft de hoogste prioriteit. Mogelijkerwijs zal deze verplichting voor het CIZ derhalve al in 2009 ingevoerd worden. “Overigens hadden de klassen al lang niet meer op de indicatie moeten staan”; zo reageert Hans Broere. “Het voornemen is ook om de nu verwarrende ‘uren-aanspraak’ op hetzelfde moment uit de cliëntgebruikersgids van VWS te halen, als het moment waarop alleen de ZZP indicatie nog maar op de indicatie komt te staan. Dan breekt hélemaal een periode aan waarin de zorgaanbieder de cliënt (en\of dienst relatie - actief moét benaderen om te weten te komen wát en hoeveel er aan zorg- en dienstverlening geboden moet worden. Nu komt het nog veel voor dat automatisch wordt aangenomen dat de indicatie de actuele vraag van de cliënt - volledig - dekt.”

Over de verplichting van een zorgplan

In de antwoordbrief namens de Staatssecretaris valt te lezen dat ook in de AWBZ een zorgplan verplicht gesteld zal worden (dat is het overigens al volgens de HKZ-norm). Deze verplichting zal echter NIET - zoals in de ziekenhuizen wél het geval is - inhouden dat VWS de inhoud en vorm van dit zorgplan nauwkeurig gaat bepalen.

“De afspraken met de cliënt moeten duidelijk herkenbaar vastgelegd zijn, hoe en hoeveel men vastlegt is helemaal aan de zorgaanbieder. Ook is komt er géén verplichting om e.e.a. digitaal in de vorm van een EPD vorm te geven. Overigens wordt met een zorgplan het héle cliëntdossier bedoeld en niet alleen het formulier met daarop de drie-eenheid probleem-doel-actie”.

Over het “een eigen schaats rijden door CIZ en zorgkantoor”

Diverse praktijksituaties van ‘bijzonder’ en ‘eigenaardig’ beleid van het CIZ en het zorgkantoor komen vervolgens aan de orde:

a - een CIZ ergens in de lande stelt dat een in een nu-nog-verzorgingshuis-genoemde-locatie terecht komende of verblijvende cliënt niet een hogere ZZP dan 6 of 7 van hen krijgt.

b - het CIZ in weer een andere regio stelt dat indien een hogere ZZP-indicatie nodig is deze in 2008 NIET wordt gegeven omdat dit toch nog geen gevolgen voor de financiering heeft. Dit levert een éxtra probleem op bij het leveren van overbruggingszorg (want te weinig uren).

c - diverse CIZ’en handelen aanvragen veel te langzaam af. Hierdoor ontstaan ‘illegale’ bewoners.

d - zorgkantoren bieden de nu-nog-verzorgingshuis-genoemde-locaties NIET de mogelijkheid om ZZP’s + behandelingscapaciteit in te geven (dit geeft een foutmelding op de rekenstaat).

e - diverse orgkantoren gaan inmiddels wel héél ver met het inperken van de ‘vrije cliëntgaring’ in het stellen van regels aan zorgaanbieders. Zo is er een zorgkantoor dat zorgaanbieders beoordelen of zij überhaupt in staat zijn om alle ZZP’s te bieden en alleen over die ZZP’s productie-afspraken maken. Ook voor sectorvreemde ZZP’s gaan zij intensief ingrijpen. Deze neiging tot het stellen van allerlei beperkende regels vanuit zorgkantoren is een toenemende LANDELIJKE tendens.

Ten aanzien van deze - en alle andere - al dan niet afwijkende situaties geven Hans Broere en Roland Beukers de navolgende suggesties en reacties:

 1. in principe lopen het CIZ en de Zorgkantoren ‘aan het beleidsmatige lijntje’ van VWS
 2. zowel CIZ en Zorgkantoren (ZN) hebben vrijheden en eigen verantwoordelijkheden
 3. ‘wildgroei’ in ongeoorloofde - nieuwe\extra - spelregels is alleen dan door VWS te corrigeren als dergelijke signalen uit het veld bij VWS binnen komen (zoals via onderhavig overleg)
 4. neem ook als zorgaanbieder zélf initiatief; ga zelf - evt. met collegae-zorgaanbieders - naar het CIZ of het zorgkantoor om de gevolgen, juistheid, wenselijkheid, alternatieven van bepaalde - nieuwe\extra - spelregels te bespreken en te heroverwegen

Over de kapitaalslasten

Hans Broere geeft aan dat VWS inmiddels besloten heeft om de kapitaalslasten in 2011 in de ZZP’s op te nemen. Dit om te voorkomen dat er een te grote stapeling van effecten optreedt in 2009. Vooruitlopend hierop zal in 2009 al wel het bouwregime afgeschaft worden.

“In het denken over het opnemen van de kapitaalslasten in de ZZP’s houden we nadrukkelijk rekening met de - duurdere - kleinschalige woonvormen. Ook wordt bekeken of er wellicht per ZZP een andere berekening voor de kapitaalslasten moet zijn; er is immers een relatie tussen de zorgzwaarte en de gevolgen die dat heeft voor de gebouwde omgeving.”

Volgende keer

De volgende bijeenkomst zal staan in het teken van ‘nog openstaande - last minute - vragen m.b.t. 1 januari 2009' en ‘de verevening van budgetten in het ZZP-tijdperk. Ook zal gekeken worden naar een manier om zorgzwaarte op landelijk niveau objectief te koppelen aan de toe- of afname van het budget voor de sectoren V&V, VG\LG en GGZ. Tenslotte zal gesproken worden over het verder vormgeven van het idee om een VWS-ZZP-markt aan het einde van 2008 te houden.

Volgende bijeenkomst en kennisuitwisseling in 2009

Besloten wordt om ook in 2009 het in 2007 ontstane ongedwongen overleg tussen zorgaanbieders-uit-het-veld en VWS voort te zetten. Medio 2009 treffen we elkaar weer en zullen het dan hebben over “ervaringen met eerste halfjaar praktijkdraaien” (wat was ‘goed’, wat werkt wél en niet bij het ZZP-proof worden).

Hans Broere meldt tenslotte dat het de bedoeling is om in april 2009 een soort ‘informatie-markt’ bijeenkomst voor zorgaanbieders in de V&V, GGZ en LGVG te houden. Op deze ‘markt’ zullen door middel van vele kleine paralel-sessie ervaringen over het al dan niet succesvol werken binnen de ZZP-financiering & het functiegerichte werken kunnen worden uitgewisseld. Aan de deelnemers aan het onderhavige overleg vraagt hij of zij allen mee willen doen. Hetgeen volmondig positief beantwoord wordt. Wellicht tot ziens dus - geachte lezer van dit verslag - op de informatiemarkt in april 2009. Voor nu alle goeds bij de verdere voorbereidingen en tot volgend jaar.

Dorcas Hulp Nederland Bosscher & De Witte sponsort het "Adopt a grannie"-project van Dorcas Hulp Nederland

Bosscher & De Witte - Als uw zorg vraagt om ondersteuning