Slogan-2

Geriatrische revalidatiezorg

In 2009 is besloten in een Algemeen Overleg om de geriatrische revalidatiezorg per 2012 over te hevelen naar de Zorgverzekeringwet en de financiering middels DBC per 2013. Van VWS is een bericht ontvangen dat gezien het tijdspad voor besluitvorming in het kabinet overhevelen per 2012 niet meer mogelijk is.

De NZa heeft een uitvoeringstoets uitgebracht over de wijze van financiering en bekostiging in het overgangsjaar 2012. ActiZ heeft aan de minister en staatssecretaris haar mening over de overheveling per 2012 via een brief kenbaar gemaakt.
Op 4 maart jl. heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd om aan te geven dat een datum voor overheveling nog niet kan worden gegeven, omdat een kabinetsbesluit hiervoor nodig. Het kabinetsbesluit komt voor het zomerreces. ActiZ heeft gevraagd wat dit nu betekent voor de overheveling per 2012. Van VWS is een mail ontvangen dat gezien het tijdspad voor besluitvorming in het kabinet overhevelen per 2012 niet meer mogelijk is. Inzet van VWS is 2013.

ActiZ is erg verbaasd over de gang van zaken en heeft ook een aantal politieke partijen hierover ingelicht. Als dit nog tot andere besluitvorming leidt laten wij dat zo spoedig mogelijk weten. Uiteraard gaan we verder in gesprek met het Ministerie van VWS, om te kijken welke stappen ondernomen kunnen worden. ActiZ betreurt dit bericht zeer, maar zal er alles aan doen om in 2012 wel stappen te zetten. We houden u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.