Prestatieoverzichten CQI VV&T

Vanuit Zichtbare Zorg is het bericht binnengekomen dat de benchmark resultaten en hierbij behorende prestatieoverzichten van de CQI onderzoeken uit 2011 beschikbaar zijn en voor zorgaanbieders te beoordelen zijn. Mocht u deze nog niet hebben gezien, u heeft de mogelijkheid tot en met 23 mei deze te accorderen voor publicatie op KiesBeter. Voor de volledigheid geven wij u nog mee dat uw resultaten pas worden gepubliceerd op KiesBeter, nadat u de resultaten heeft geaccordeerd. Via deze link kunt u de brief van Zichtbare Zorg lezen.

Nieuwe CQI's 2011

Ook In 2011 zijn er weer verschillende nieuwe CQI-vragenlijsten gepubliceerd. Zo gaan we aan de slag met de GGZ CQI's 'Beschermd Wonen' en 'Begeleid Zelfstandig Wonen' en met de CQI voor 'Maatschappelijke Opvang'. Omdat voor Opvang specifieke eisen worden gesteld aan interviewers, hebben onze interviewers inmiddels een training gevolgd om deze CQI goed af te kunnen nemen. 

Tarieven extramurale zorg

De NZa verhoogt in opdracht van VWS de maximumtarieven extramurale zorg met 1,7%. Deze correctie in de tarieven voor 2011 is door ActiZ afgedwongen via een kort geding. Zo nodig krijgen zorgkantoren extra contracteerruimte om de reeds afgesproken prijzen af te stemmen op de verhoogde NZa-tarieven.

Via een aanwijzing heeft de staatssecretaris van VWS de NZa opgedragen om de 1,7% korting die was doorgevoerd in de extramurale tarieven, ongedaan te maken. Met deze aanwijzing komt VWS tegemoet aan het vonnis van de rechter naar aanleiding van het kort geding dat ActiZ had aangespannen tegen deze tariefkorting.

Lees meer: Tarieven extramurale zorg

Geriatrische revalidatiezorg

In 2009 is besloten in een Algemeen Overleg om de geriatrische revalidatiezorg per 2012 over te hevelen naar de Zorgverzekeringwet en de financiering middels DBC per 2013. Van VWS is een bericht ontvangen dat gezien het tijdspad voor besluitvorming in het kabinet overhevelen per 2012 niet meer mogelijk is.

De NZa heeft een uitvoeringstoets uitgebracht over de wijze van financiering en bekostiging in het overgangsjaar 2012. ActiZ heeft aan de minister en staatssecretaris haar mening over de overheveling per 2012 via een brief kenbaar gemaakt.
Lees meer: Geriatrische revalidatiezorg

Jaarbeeld VV&T 2011

Ook dit jaar hebben wij voor u het Jaarbeeld VV&T opgesteld, voor de 8e keer alweer. Hierin beschrijven wij de ontwikkelingen, waarvan wij verwachten dat ze in 2011 de aandacht behoeven op beleidsmatig en zorginhoudelijk gebied. Het Jaarbeeld VV&T 2011 is in onze Bibliotheek terug te vinden of via deze link.

Overleg met VWS nr. 8

Op 5 maart 2010 vond het 8e Brainstormoverleg ZZP's plaats met VWS, Bosscher & de Witte en een aantal van onze relaties (het zogenaamde "Benen Op Tafel overleg"). Tijdens dit overleg zijn de (kritische) opmerkingen van diverse zorgaanbieders besproken, die zijn geinventariseerd. Onder deze link treft u het overzicht aan van deze opmerkingen en bespreekpunten en via deze link kunt u het verslag lezen van het laatste B.O.T. overleg.

In onze bibliotheek alle overige verslagen terug te vinden.

Bedankt!

Terugkijkend op het afgelopen jaar, wordt ons duidelijk dat we veel werk hebben mogen verrichten bij onze bestaande (vaak langlopende) opdrachtgevers, maar dat we ook weer diverse nieuwe opdrachtgevers hebben mogen verwelkomen. Wij zijn hiervoor dankbaar en willen dat graag hier even gezegd hebben! Bedankt!

In voor zorg!

We hebben recentelijk het bericht ontvangen dat we een van de 179 bureaus zijn die een gunning in de aanbesteding hebben gekregen voor 'In Voor Zorg!' Dit is een stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg, dat moet helpen organisaties 'toekomstbestendig' te worden. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op of surf naar In Voor Zorg! 

Het S.T.E.R. certificaat

Met 15 jaar ervaring in kwaliteitszorg en kwaliteit van zorg, hebben we diverse kwaliteitsmodellen, labels, certificaten en keurmerken voorbij zien komen, met meer en minder goede kanten/aspecten. Een veelgehoorde opmerking van onze opdrachtgevers is het hoge bureaucratische gehalte van diverse kwaliteitsnormen. Ook wordt vaak opgemerkt dat met het opzetten van een kwaliteitssysteem de kern vaak uit het oog wordt verloren, het bieden van goede zorg en diensten.

Wij hebben in samenspraak met enkele opdrachtgevers een nieuw certificaat ontwikkeld, genaamd het S.T.E.R. Woonzorg Certificaat. Dit certificaat heeft als belangrijkste doelgroep de client en/of diens familie.

De voor de client meest essentiele zaken van een zorginstelling komen in het certificaat terug, wonen, maaltijden, voorzieningen, zorg, kwaliteit & klantgerichtheid en ZZP/toekomst-proof zijn.

Het verkijgen van een S.T.E.R. certificaat is simpel. Een locatie van uw organisatie wordt met u (evt. samen met uw MT of CR) en één van onze adviseurs doorgelicht aan de hand van een lijst met ongeveer 50 vragen. Op basis hiervan scoort u op de verschillende thema's 1 tot 5 sterren. Zoals bij hotels is 1 ster basale kwaliteit, 2 sterren goed, 3 sterren prima, 4 sterren luxueus en 5 sterren uitzonderlijke luxe. Hier kunt u een voorbeeld downloaden.

Geinteresseerd in het verkrijgen van een S.T.E.R. Woonzorg Certificaat? Neem gerust contact met ons op.

Overleg met VWS

Sinds 2007 voeren wij samen met een aantal van onze opdrachtgevers structureel overleg met VWS over de prestatiegerichte financiering die in 2010 voor zorginstellingen in de VV&T is ingevoerd. Tijdens dit zogenaamde 'Brainstormoverleg ZZP's' worden beleidsvoorstellen van VWS getoetst aan de dagelijkse praktijk van ons en onze opdrachtgevers. Via deze link kunt u het verslag lezen van het 6e overleg met VWS. In ons nieuwsarchief zijn alle overleg verslagen terug te vinden.

Pagina 2 van 2